Algemene Voorwaarden

I am Luigi B.V.
Verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden.
www.iamluigi.nl
1. TOEPASSELIJKHEID
Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes
van, al dan niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en
werkzaamheden door personeel van I AM LUIGI, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen. Wanneer deze voorwaarden eenmaal onderdeel zijn gaan
vormen van een tussen de koper en I AM LUIGI gesloten overeenkomst, verklaart de
koper zich ermee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn
op alle vervolgbestellingen en/of nieuwe met I AM LUIGI te sluiten overeenkomsten.
De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.3 Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven.
OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen en andere uitingen van I AM LUIGI, in welke vorm jegens wie ook
gedaan, waaronder begrepen in de ‘social media’, geschieden steeds vrijblijvend.
De koper kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of
zetfouten, zowel in catologi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in
andere uitingen van I AM LUIGI. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn
herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
Een overeenkomst komt eerst tot stand, zodra I AM LUIGI een verstrekte opdracht
schriftelijk, dan wel elektronisch, heeft aanvaard, c.q. bevestigd, dan wel een opdracht
in uitvoering heeft genomen. Eventuele latere aanvullingen of afwijkingen afkomstig
van de koper worden slechts van kracht na de schriftelijke bevestiging daarvan door I
AM LUIGI. Gegevens betreffende de handelsgoederen van I AM LUIGI, zoals
afmetingen, gewichten, kleuren en verdere eigenschappen worden slechts bij
benadering verstrekt. Aan foto’s, tekeningen, schema’s en ontwerpen kunnen geen
rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de koper op grond van
door I AM LUIGI in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
Indien mocht blijken, dat de koper onvoldoende zekerheid kan verschaffen tot
nakoming van zijn betalingsverplichtingen is I AM LUIGI gerechtigd (verdere)
uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of te beëindigen zonder enige
verplichting tot schadeloosstelling jegens de koper. I AM LUIGI is gerechtigd de
goederen onder rembours te verzenden. Voor uitgevoerde leveringen waartoe de
koper geen schriftelijke opdracht heeft verstrekt, geldt de administratie van I AM LUIGI
als dwingend bewijsmiddel voor het bestaan en uitvoering van de overeenkomst.
Toezeggingen door of overeenkomsten met personeel zijn eerst bindend, nadat de
inhoud hiervan schriftelijk door I AM LUIGI is bevestigd. Alle stukken, waarin
aanbiedingen zijn neergelegd, vormen eigendom van I AM LUIGI. Deze gegevens
mogen zonder schriftelijke toestemming van I AM LUIGI niet aan derden ter kennis
worden gebracht. Eventuele industriële of intellectuele eigendomsrechten op
genoemde stukken en gegevens worden eveneens voorbehouden aan I AM LUIGI.
PRIJZEN
Alle prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten, omzetbelasting en verdere
belastingen en heffingen welke op de koper rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen of aangegeven.
De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van
aanbieding. I AM LUIGI is gerechtigd middels prijsverhoging kostprijsstijgingen door te
berekenen van grond- en hulpstoffen, vervoerskosten, assurantiepremies,
valutakoersen of anderszins. Indien een prijsverhoging op deze gronden plaatsvindt
binnen 3 maanden na de aanbieding door I AM LUIGI, is koper gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. Prijsstijgingen tengevolge van fiscale heffingen en andere
heffingen door de overheid mogen te allen tijde aan koper worden doorberekend.
Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van I AM LUIGI B.V., gevestigd
en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage.
BETALING
Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek binnen 14 dagen na
factuurdatum op een door I AM LUIGI aan te wijzen bank- of girorekening. De koper is
niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem
aan I AM LUIGI verschuldigd bedrag. I AM LUIGI is gerechtigd een directe
vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde (inclusief BTW) van de desbetreffende
leverantie te verlangen.Alle door de koper gedane betalingen strekken steeds primair
ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten, waaronder begrepen de
kosten van sommaties en aanmaningen, en vervolgens ter voldoening van de opeisbare
facturen, te beginnen met de oudste factuur. Bij niet tijdige betaling is de koper in
verzuim. Vanaf de vervaldag wordt de koper over het niet betaalde deel van de facturen
11/2 % vertragingsrente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Indien de
wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente,
is de koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de koper na schriftelijke
sommatie door of namens I AM LUIGI, met enige betaling in gebreke blijft, is I AM LUIGI
gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te
geven en gerechtigd tot vergoeding van alle op de inning van de vorderingen vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Onder de gerechtelijke kosten worden mede
begrepen alle kosten als gevolg van de executie, alsmede het niet door veroordeling
van de koper in de proceskosten gedekte deel van de facturen van de gemachtigden of
advocaten van I AM LUIGI. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht
tenminste 15% (exclusief omzetbelasting) van het te vorderen bedrag te belopen, met
een minimum van Euro 50,00 (exclusief omzetbelasting). Indien de koper in gebreke
blijft met betaling van enige opeisbare vordering, is I AM LUIGI eveneens gerechtigd de
(verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden,
onverminderd het recht schadevergoeding van de koper te vorderen. Alle vorderingen
van I AM LUIGI zijn terstond opeisbaar, indien de koper te eniger tijd geheel of
gedeeltelijk de vrije beschikking over z’n vermogen verliest of naar het oordeel van I AM
LUIGI dreigt te verliezen of de koper surséance van betaling aanvraagt of in gebreke
blijft met de stipte nakoming van zijn verplichtingen jegens I AM LUIGI. Onder deze
omstandigheden is I AM LUIGI bovendien gerechtigd de overeenkomst met de koper
onmiddellijk en zonder tussenkomst van enige rechterlijke instantie te ontbinden of te
schorsen, onverminderd het recht van I AM LUIGI op vergoeding van de daarvoor
geleden schade. Een eventueel verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door I AM
LUIGI weer worden ingetrokken.
VERPANDING OF OVERDRACHT VORDERINGEN
5.1. I AM LUIGI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar vorderingen op de koper te
verpanden of anderszins te bezwaren en/of deze vorderingen aan derden over te
dragen.
LEVERING EN OVERGANG VAN HET RISICO
Ongeacht enig handelsrechtelijk beding of gebruik - franco, f.o.b., c.i.f. of anderszins -
geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen door of namens I AM LUIGI of
de koper in het eerste vervoermiddel zijn geladen. In de overige gevallen, waaronder
mede het geval dat de koper in gebreke blijft tijdig het vervoer te verzorgen of vervoerde
goederen niet in ontvangst neemt, geldt als plaats van levering, de plaats waar de
goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevonden.
Met de levering in de zin van lid 1 van dit artikel gaat het risico van de goederen op de
koper over, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of
achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.
Hoewel I AM LUIGI steeds tracht de opgegeven levertijden te handhaven, zijn deze
levertijden niet fataal. Overschrijding van levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de
koper geen recht op schadevergoeding, boetevorderingen of om ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.
De koper is verplicht het geleverde alsmede de verpakking terstond bijontvangst op
zichtbare beschadigingen te controleren c.q. deze controle uit te voeren na mededeling
van I AM LUIGI, dat de goederen ter beschikking van de koper staan. Eventuele
tekorten of beschadigingen bij levering van de goederen, met inbegrip van de
verpakking, dient de koper op de factuur en de eventuele vervoersdocumenten te
vermelden, bij gebreke waarvan reclames door I AM LUIGI niet in behandeling
behoeven te worden genomen. I AM LUIGI is gerechtigd om in gedeelten te leveren en
te factureren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat eerst op
de koper over, indien hij aan al zijn verplichtingen jegens I AM LUIGI heeft voldaan.
Voor het geval de koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt,
verleent hij aan I AM LUIGI een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde
goederen voor rekening van de koper terug te halen of te doen terughalen van de plaats
waar deze zich bevinden. Zolang de eigendom niet is op de koper is overgegaan, is de
koper verplicht de geleverde goederen als eigendom van I AM LUIGI te waarmerken of
gewaarmerkt te laten of de goederen zodanig van soortgelijke goederen van hemzelf of
derden af te zonderen, zodat de afgeleverde goederen te allen tijde identificeerbaar zijn
als eigendom van I AM LUIGI. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, is
de koper niet gerechtigd goederen van I AM LUIGI al dan niet tot zekerheid te
vervreemden, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen of verbruikleen te geven of enige
andere wijze in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening van koper. Indien de koper ondanks het
eigendomsvoorbehoud van I AM LUIGI goederen aan derden heeft doorgeleverd, is de
koper verplicht om op eerste daartoe strekkende vordering van I AM LUIGI al zijn
rechten uit dien hoofde jegens die derden aan I AM LUIGI over te dragen tot zekerheid
voor alle vorderingen van I AM LUIGI op de koper.
GARANTIE EN RECLAME
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert I AM LUIGI tegen de gebruikelijke
handelskwaliteiten. Indien de koper I AM LUIGI aannemelijk maakt, dat het geleverde
niet voldoet aan de in het handelsverkeer gebruikelijke normen, zal I AM LUIGI de
betreffende goederen zoveel mogelijk vervangen of repareren. Garantie op door I AM
LUIGI elders ingekochte goederen wordt slechts verstrekt indien en voor zover de
betreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt. In geval van gebreken aan de
goederen dient de koper deze binnen een week na levering in de zin van artikel 6 van
deze voorwaarden, schriftelijk aan I AM LUIGI te melden bij gebreke waarvan eventuele
aanspraken op herlevering of garantie zijn vervallen. Niet zichtbare gebreken dienen
binnen 5 dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs het
gebrek had behoren te ontdekken, schriftelijk aan I AM LUIGI kenbaar te worden
gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de
aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft. De koper dient goederen
waarover hij reclameert, franco bedrijfsadres aan I AM LUIGI terug te bezorgen.
OVERMACHT
In geval van overmacht is I AM LUIGI bevoegd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij
de levertijd van de goederen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder deswege schadeplichtig te
zijn. Onder overmacht wordt hier verstaan alle omstandigheden waar I AM LUIGI
redelijkerwijs geen invloed op heeft - al dan niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst - die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend
verhindert. Hieronder is in ieder geval te verstaan oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,
oproer, staat van beleg, boycot, werkstaking of uitsluiting, brand, diefstal, verduistering,
ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, transportproblemen,
importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften.
AANSPRAKELIJKHEID
In geval van toerekenbare tekortkoming van I AM LUIGI in de nakoming van de
overeenkomst zal de koper I AM LUIGI in de gelgenheid stellen om binnen een redelijke
termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval I AM LUIGI de
overeengkomen prestatie alsnog verricht is zij nimmer tot schadevergoeding van welke
aard dan ook gehouden. Indien van de koper in redelijkheid niet meer kan worden
gevergd I AM LUIGI nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel als I AM
LUIGI definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens de koper
aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat
eventueel door de aansprakelijkheidsverzekeraar van I AM LUIGI in het betreffende
geval wordt uitgekeerd. In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat,
de schade niet door de verzekering wordt gedekt of I AM LUIGI niet verzekerd is, is de
aansprakelijkheid van I AM LUIGI beperkt tot de koopsom van de desbetreffende
goederen. I AM LUIGI is niet aansprakelijk voor indirecte-of gevolgschade. I AM LUIGI is
niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke wordt veroorzaakt of is ontstaan in
verband met de goederen die door I AM LUIGI aan de koper zijn geleverd. De koper
verplicht zich I AM LUIGI te vrijwaren voor alle aanspraken, welke door derden tegen I
AM LUIGI worden ingesteld, alsmede de schade te vergoeden, welke mocht ontstaan
naar aanleiding van die aanspraken. De door I AM LUIGI verstrekte adviezen terzake
van de keuze uit en het gebruik of de toepassing van de handelsgoederen van I AM
LUIGI geschieden vrijblijvend en voor risico van de koper. Het verlenen van eventuele
garantie of uitvoeren van herlevering, voorzover hierop geldig aanspraak gemaakt kan
worden, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens bepalingen van
dwingend recht terzake van (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van
de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is I AM LUIGI niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, aan personen, welke wordt
veroorzaakt of is ontstaan in verband met metingen en dergelijke in of aan het lichaam.
Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan I AM
LUIGI zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING, UITSTEL LEVERANTIE OF ONTBINDING
11.1 Indien een overeenkomst door de koper wordt geannuleerd of, ondanks uitdrukkelijke
sommatie tot nakoming van de overeenkomst door I AM LUIGI, niet wordt nagekomen
en als gevolg daarvan de overeenkomst door I AM LUIGI wordt ontbonden, is I AM
LUIGI gerechtigd van de koper een schadevergoeding te vorderen. De
schadevergoeding kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, reeds gemaakte kosten,
gederfde winst of toegepaste korting.
11.2 Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de koper of als gevolg van een de koper
toe te rekenen oorzaak, is I AM LUIGI gerechtigd van de koper een rentevergoeding van
1,5% per maand over de (resterende) orderwaarde te vorderen vanaf de datum waarop
de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.
GESCHILLEN
Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen van en overeenkomsten met I AM LUIGI is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepaselijkheid van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) wordt hierbij uitgesloten. Alle geschillen,
welke door I AM LUIGI of door de koper als zodanig worden beschouwd, kunnen
uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,
onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de sector
kanton.
Seriously, contact I am Luigi to make an appointment for
your first bespoke or made to measure suit, jacket, vest,
trouser, coat, shirt, shoe or tie. Or second. Or third.
Don't count, live by the fashion rules of quickly changing
fabrics as fast as you change your car / mood. Have a
swell day! Ciao.
Backoffice
+31 (0) 70 213 48 52
finance@iamluigi.nl
Mon - Fri | 9:00am - 6:00pm
Herenstraat 85a, 2271 CC Voorburg